Lịch Làm việc tuần thứ 34-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 34-2023

Số kí hiệu 34
Ngày ban hành 20/08/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                             LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 34 năm 2023 (từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 21/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.
Địa điểm: Tại Hà Nội (đến hết ngày 31/8/2023).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Làm việc với đồng chí Chánh Văn phòng và Kế toán Sở Nội vụ.
- 16 giờ 00 đến 17 giờ 00: dự bàn giao công việc với đồng chí Phạm Thành Chung - Nguyên Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ.
Thành phần: Chánh Văn phòng cùng dự.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm- Phó Giám đốc Sở dự khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: Phòng họp B Sở Nông nghiệp và PTNT.
THỨ BA – Ngày 22/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở làm việc với phòng CCVC&TCBM (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm- Phó Giám đốc Sở tham gia đoàn Kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 -KL/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".
Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú (tập trung lúc 06h30 tại Ban Dân vận tỉnh ủy cùng đi).
3) 06 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu năm 2023.
Thành phần theo Kế hoạch số 116/KH-SNV ngày 21/7/2023 của Sở Nội vụ
Địa điểm:TX. Phước Long, huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở làm việc với phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT (phòng XDCQ  CTTN, CCHC & VTLT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 23/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở làm việc với Ban Thi đua – Khen thưởng (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm- Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu năm 2023.
Thành phần theo Kế hoạch số 116/KH-SNV ngày 21/7/2023 của Sở Nội vụ
Địa điểm: Huyện Bù Đăng, Đồng Phú
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (Trung tâm LTLS tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 24/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở dự họp Tổ Nội dung diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.
Địa điểm: Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Cải cách hành chính (PAR index, SIPAS, PAPI) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo,quản lý tỉnh (đối tượng 1)
Địa điểm:  Trường Chính trị tỉnh
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – Phó Trưởng phòng  XDCQ  CTTN, CCHC & VTLT tham gia Đoàn Kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 -KL/TW của Ban Bí thư  về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"..
Địa điểm: Huyện ủy Phú Riềng (tập trung lúc 06h30 tại Ban Dân vận tỉnh ủy cùng đi).
4) 06 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu năm 2023.
Thành phần theo Kế hoạch số 116/KH-SNV ngày 21/7/2023 của Sở Nội vụ
Địa điểm: Huyện Phú Riềng .
4) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo – PTP CCVC&TCBM dự hội nghị Tuyên dương “người khuyết tật – trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu” lần thứ VII, năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở làm việc với Thanh tra Sở (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ SÁU – Ngày 25/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở dhọp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung; đ/c Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh
2) 10 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở chủ trì Lễ Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2023.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ
Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm- Phó Giám đốc Sở chủ trì khai mạc hội thao truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2023).
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ
Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ BẢY- Ngày 26/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị toàn quốc lần nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV (HOÃN)
Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh
CHIỀU  1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị toàn quốc lần nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV (HOÃN)
Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay78,074
  • Tháng hiện tại2,110,624
  • Tổng lượt truy cập316,171,777
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây