Lịch làm việc tuần 24

Lịch làm việc tuần 24/2021

Số kí hiệu 24
Ngày ban hành 13/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                              

                                                LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 24 năm 2021 (từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)
                                                             - - - - -


 
THỨ 7 – Ngày 12/6
SÁNG

1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa –chuyên đề 2021 (cả ngày).

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
THỨ HAI - Ngày 14/6
SÁNG 1) 08 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp đóng góp ý kiến các dự thảo báo trình Tỉnh ủy (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm : Hội trường Ban Tổ chức Tinh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp trực tuyến thông qua các nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2021 về điều chỉnh dự toán NSNN và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử.
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn - Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Thường trực Tỉnh ủy.
4) 07 giờ 30:  Tổ Điều tra 198 (TĐKT) Điều tra khảo sát để xây dựng Đề án “Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 (Hết tuần).
Địa điểm : Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
5) 07 giờ 30:  Đoàn Kiểm tra 59 (TĐKT) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (từ ngày 14/6-09/7/2021).
Địa điểm : Huyện Bù Gia Mập.
6) 08 giờ 00:  Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên Sở tham gia Đoàn kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1324//QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh (hết tuần).
Địa điểm : Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc, đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BA – Ngày 15/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2021, nội dung: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung).
- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19 -NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII. 
- Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Lộc Ninh.
Địa điểm : Hội trường TTCT huyện Lộc Ninh.
3) 06 giờ 00:  Đồng chí Trần Văn ThảoPTP.CCVC&TCBM dự tập huấn và hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập KVPT cho huyện Chơn Thành năm 2021.
Địa điểm : Tập trung tại BCH Quân sự tỉnh.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Quang Hà – PTB Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Địa điểm : Tòa án nhân dân tỉnh.
5) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – PCCT.CC VTLT, Phòng nghiệp vụ CCVTLT khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm : Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 13 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm : Hội trường Thanh ủy Đồng Xoài.
2) đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.

3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở đi thăm, chúc mừng cán bộ CNVC và làm việc với lãnh đạo Đài PT-TH và Báo Bình Phước nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).
Địa điểm: Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
4) 14 giờ 00:Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự họp thông qua các nội dung về công tác cổ phần hóa Trung tâm Đăng k iểm 93.01S.
Cùng dự: Đồng chí  Trần Thị Ái Diễm – CV phòng CCVC&TCBM
Địa điểm : Sở GT-VT.
THỨ TƯ - Ngày  16/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày)
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Địa điểm : Trụ sở HĐND tỉnh (số 5, đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, tp. Đồng Xoài).
3) 08 giờ 00:  Phòng nghiệp vụ CCVTLT khảo sát hiện trạng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh.
Địa điểm : Sở KH-CN.
4) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp trực tuyến đánh giá sơ kết tình hình hoạt động Cổng TTĐT 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc, đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 17/6
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Thành Chung, đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Phòng XDCQ,CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
TP cùng dự : Đồng chí Trần Thái Sơn – TP.XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh; Phòng họp G-UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Bình Phước thuộc công ty TNHH An Việt Phát.
Địa điểm: Sở Lao động, TB&XH.

3) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – PCCT.CC VTLT, Phòng nghiệp vụ CCVTLT khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm : Huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Bộ phận Thanh tra Sở tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Tại Bộ phận Thanh tra.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở - Tổ trưởng TKTLN 1716 chủ trì cuộc họp về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính (Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên – Thư ký chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở – Tổ phó, Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra và các thành viên Tổ Kiểm tra liên ngành 1716.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM dự cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới, thiết bị công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021.
Địa điểm : Sở Tư pháp.
3) 14 giờ 00 : Họp Chi bộ 5.
Thành phần : Toàn thể đảng viên Chi bộ năm.

Địa điểm : Hôi trường Sở.
THỨ SÁU - Ngày 18/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở - Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên ngành công bố Quyết định kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên – Thư ký chuẩn bị nội dung) (cả ngày).
- Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở - Tổ phó tham dự kiểm tra công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Cùng dự: Các đồng chí thành viên Tổ kiểm tra liên ngành 1716.
Địa điểm: Sở Tài nguyên Môi trường.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
CHIỀU 2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến "Tổng kết đề án đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020"
Địa điểm: VNPT Bình Phước.
THỨ 7 – Ngày 19/6
SÁNG

1) 08 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến, chứng thực điện tử, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.             

CHIỀU  
CHỦ NHẬT – Ngày 20/6
SÁNG  
CHIỀU  

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,975
  • Hôm nay223,598
  • Tháng hiện tại17,574,818
  • Tổng lượt truy cập283,510,506
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây