Lịch làm việc tuần thứ 18/2021

Lịch làm việc tuần thứ 18/2021

Số kí hiệu 18
Ngày ban hành 03/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                               LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 18 năm 2021 (từ ngày 03/5 đến ngày 07/5//2021)
                                                             - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 03/5
SÁNG 1) 07 giờ 00 : Các đồng chí: Phạm Văn Chiểu – CV phòng CCVC, Trần Đặng Đoan Thùy – KKT, Phan Thị Bích Ngân – Ban Tôn giáo, Trương Thị Huệ - Ban TĐKT trực Lễ 30/4 và 01/5.
2) Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghĩ bù Lễ 30/4 và 01/5.
CHIỀU  
THỨ BA – Ngày 04/5
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng họp D – UNBD tỉnh.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở đi cùng đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Mi – PCT UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm : Huyện Bù Gia Mập.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung  – Phó CCT Chi cục VTLT (thành viên Đoàn 108)  đi kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo kế hoạch kiểm tra của  Đoàn 108 (từ 04/5-07/5/2021).
Địa điểm : Cục Hải Quan Bình Phước.

4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở huyện Chơn Thành.
Địa điểm : Huyện Chơn Thành.
 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc với đồng chí Trần Thái Sơn – TP.XDCQ, CTTN&CCHC.
Nội dung : Rà soát tiến độ về công tác bầu cử.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
2) 15 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc với Ủy ban Bầu cử các huyện, thị, thành phố (hoãn).
Nội dung : Về một số nội dung có liên quan đến công tác bầu cử.
Thành phần dự họp: UBBC các huyện, thị, thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở, phòng XDCQ, CTTN&CCHC cùng dự và chuẩn bị nội dung; Văn phòng phát hành Thư mời họp.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng Ban TĐKT dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống cơ quan QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc.
Địa điểm : Ban Dân tộc.
 
THỨ TƯ - Ngày  05/5
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung –PGĐ Sở, đồng chí Trần Thương Huyền – PTB Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026; cùng dự : Phòng KTG-PG (hoãn).
Địa điểm : Chùa Giác Quang.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở (Ủy viên kiêm Thư ký theo Quyết định 81) đi cùng đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Mi – PCT UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn thị xã Bình Long.
Địa điểm : Thị xã Bình Long.
3) 10 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở  đi cùng đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Tuyết Minh – PCT UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Địa điểm : Huyện Bù Đốp.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - CCT Chi cục VTLT và phòng nghiệp vụ CC.VTLT  đi khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch (02 ngày 05/5 và 06/5/2021).
Địa điểm : Thị xã Phước Long.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung  và đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó CCT Chi cục VTLT (thành viên Đoàn 108)  Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo kế hoạch kiểm tra của  Đoàn 108.
Địa điểm : Cục Thống kê Bình Phước.

6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở huyện Hớn Quản.
Địa điểm : Huyện Hớn Quản.
7) 07 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – PCVP Sở và đồng chí Nguyễn Tấn Triều – CV phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi giao tài liệu bầu cử.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung –PGĐ Sở, đồng chí Trần Văn Thảo - PTP.CCVC&TCBM dự họp Ban Kiểm soát Quỹ khuyến học, khuyến tài.
Địa điểm : Phòng họp Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy.
THỨ NĂM - Ngày 06/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyêt – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch Covid 19.
Địa điểm : Điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung –PGĐ Sở, đồng chí Trần Thương Huyền – PTB Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Phước Long, nhiệm kỳ 2021-2026; cùng dự : Hiền, Dũng.
Địa điểm : Chùa Phước Huệ.
3) 07giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - Phó Trưởng Ban TĐKT, đồng chí Nguyễn Thái Đương - CV Ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
Địa điểm : UBND huyện Chơn Thành.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở làm việc với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện 02 TBKL của UBND tỉnh về nhu cầu cơ sở vật chất, trường, lớp học và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở thị xã Bình Long.
Địa điểm : Thị xã Bình Long.
6) 07 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – PCVP Sở và đồng chí Nguyễn Tấn Triều – CV phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi giao tài liệu bầu cử.
CHIỀU 15 giờ 00: Họp Ban Chấp hành công đoàn Sở Nội vụ.
Thành phần: Ban chấp hành công đoàn và các đồng chí ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ. 
THỨ SÁU - Ngày 07/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp một số thành viên Ban Chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu (báo vắng).
Địa điểm : Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM (Ủy viên kiêm Thư ký) dự họp Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020.
Địa điểm : Phòng họp D – UBND tỉnh.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung –PGĐ Sở, đồng chí Trần Thương Huyền – PTB Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Đốp, nhiệm kỳ 2021-2026; cùng dự : Dũng, Hiền.
Địa điểm : Chùa Thanh Nghiêm.
4) 10 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở dự trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với bà Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Địa điểm : Phòng khách VIP – UBND tỉnh.
5) 10 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở Đi cùng đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Mi – PCT UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Địa điểm : Huyện Chơn Thành.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung  và đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó CCT Chi cục VTLT (thành viên Đoàn 108)  Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo kế hoạch kiểm tra của  Đoàn 108.
Địa điểm : Cục Thuế Bình Phước.

7) 07 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – PCVP Sở và đồng chí Nguyễn Tấn Triều – CV phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi giao tài liệu bầu cử.
8) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – PTP.XDCQ-CTTN&CCHC dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số CCHC thị xã năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số CCHC năm 2021.
Địa điểm : thị xã Phước Long.
CHIỀU 1)  14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở cùng đồng chí Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hớn Quản theo Quyết định số 165-QĐ/TU ngày 11/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm : Huyện Hớn Quản.
THỨ 7 – Ngày 08/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – TP. XDCQ, CTTN&CCHC tập huấn công tác bầu cử ở huyện Bù Đốp.
Địa điểm : Huyện Bù Đốp.
 
CHIỀU  
CHỦ NHẬT – Ngày 09/5
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung –PGĐ Sở (theo ủy quyền của UBND tinh) dự Lễ bổ nhiệm trụ trì và rót đồng đúc Đại hồng chung tại Chùa Vạn Thành.
Địa điểm : Huyện Đồng Phú.
 
CHIỀU  
 
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,310
  • Hôm nay108,566
  • Tháng hiện tại596,525
  • Tổng lượt truy cập285,994,626
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây