Lịch làm việc tuần thứ 21-2022

Lịch làm việc tuần thứ 21-2022

Số kí hiệu 21
Ngày ban hành 22/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                                 Tuần 21  năm 2022 (từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)
                                                                    - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 23/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở:
- 08 giờ 30: Làm việc với Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trịnh Quang Hạnh – P.TP Phụ trách Phòng XDCQ, CTTN&CCHC về báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm 337.
- 09 giờ 30: Làm việc với Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP. CCVC&TCBM về báo cáo giải trình với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy liên quan Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở và đ/c Vũ Mạnh Thảo – PTP CCVC&TCBM tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 khóa 75 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 – 07/6/2022).
Địa điểm: Tại cơ sở II/eBB736 (Trường Quân sự cũ, ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài)
CHIỀU 1)
THỨ BA – Ngày 24/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội (đ/c Mừng cùng đi)
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 31;
- 08 giờ 00: Ban chủ nhiệm 337 về chương trình phát triển đô thị xin chủ trương điều chỉnh nội dung Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 30: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án đầu tư hạ tầng huyện Đồng Phú, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
(Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và đ/c Hạnh cùng dự).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) Các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
4)  08 giờ 00: Họp Chi bộ 3 định kỳ, họp cơ quan Ban Tôn giáo.
Địa điểm:  Phòng họp Ban Tôn giáo
5) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng làm việc với Ban QLDA về công tác chỉnh lý tài liệu (phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Riềng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2022 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại Huyện uỷ Phú Riềng.
THỨ TƯ - Ngày 25/5
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức (đ/c Mừng cùng dự).
Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đồng Phú.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốcĐồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo và thành viên Đoàn khảo sát 140 đi khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của đạo Cao Đài và Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh (03 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao CCHC năm 2022 (đ/c Phưởng cùng dự) (Chuyển sang 14h00 chiều thứ 5 ngày 26/5/2022).
Địa điểm:
UBND thị xã Phước Long.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (phòng nghiệp vụ cùng đi) (02 ngày).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
6) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Giuse.
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc làm việc với Trường Cao đẳng Bình Phước về việc tái cấu trúc Trường (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
THỨ NĂM - Ngày 26/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự lễ khai mạc ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI – năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Riềng.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp xem xét đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế về giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường các dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN, KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) Các Phó giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 27/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Tổ Công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Toàn thể công chức, viên chức nghe triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 28/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự hội nghị quán triệt quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị (đ/c Hà phòng CCVC cùng dự).
Địa điểm: tại Hội trường BTC Tỉnh ủy.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,803
  • Hôm nay447,389
  • Tháng hiện tại5,154,646
  • Tổng lượt truy cập223,278,553
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây