Lịch làm việc tuần thứ 27

Lịch làm việc tuần thứ 27

Số kí hiệu 27
Ngày ban hành 28/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  LỊCH LÀM VIỆC
                          Tuần 27 năm 2020 (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
                                                                   - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 29/6


SÁNG
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy.
Cùng dự: Các Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
2) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc họp giao ban.
Cùng dự: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 10h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự trao Quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm công chức lãnh đạo ( Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
4)7h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri (từ ngày 29-01/7/2020).
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
5) 7h30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị điển hình tiên tiến.
Địa điểm: Công ty Thủy lợi BP.
6) 6h00: Đoàn 160 khảo sát, đánh giá tình hình đạo Công giáo tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh (hết tuần).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; xem xét chủ trương vay vốn ADB.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 15h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Nội vụ.
Cùng dự: Toàn thể CCVC, người lao động.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 14h00: Họp Chi bộ 6.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA - Ngày 30/6

SÁNG
1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III năm 2020 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban TĐKT.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQVN tỉnh Bình Phước lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Lãnh đạo Sở dự).
Cùng dự: Ban TĐKT.
Địa điểm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh.
3) 7h30: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đồng Xoài lần thứ IV, năm 2020.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị T/P Đồng Xoài.
4) 8h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Đại hội Thi đua yêu nước thị xã Bình Long  lần thứ III, giai đoạn 2015- 2020.
Địa điểm: thị xã Bình Long.
4) 8h00: Họp Chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở; Phòng XDCQ, CTTN&CCHC; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên Văn phòng Sở.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 6/2020.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ TƯ – Ngày 01/7
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Văn phòng làm văn bản cử Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự thay Giám đốc).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (Văn phòng làm văn bản cử Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự thay Giám đốc).
Cùng dự: Đai diện Lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
4) 8h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Phước lần thứ V của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
5) 8h00: Tổ biên soạn 164 họp Tổ biên soạn tài liệu tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn phòng làm văn bản báo vắng).
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Họp Tổ công tác và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước (Phòng XDCQ,CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày  02/7

SÁNG
 
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 với các địa phương.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 07h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Bộ phận Thanh tra.

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Văn kiện Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 với các địa phương (Văn phòng làm văn bản cử Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự thay Giám đốc).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 13h30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị biểu dương gương ''Người tốt, việc tốt'', ''điển hình tiên tiến''.
Địa điểm: Công an tỉnh.

THỨ SÁU - Ngày 03/7
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 8h00: Đồng Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự Thánh lễ Tạ ơn Giáo xứ Phú Sơn.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp giao ban khối Khoa giáo văn xã 6 tháng đầu năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,760
  • Hôm nay123,560
  • Tháng hiện tại611,519
  • Tổng lượt truy cập286,009,620
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây