Bộ Tài chính triển khai quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thứ ba - 03/10/2023 15:53 880
(CTTĐTBP) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/ND-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, xử lý, thanh lý xe ô tô dôi dư và các nhiệm vụ khác quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP.

Trong đó, lưu ý số lượng và mức giá mua xe ô tô quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP là số lượng và mức giá tối đa. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe ô tô thực tế để thực hiện nhiệm vụ được giao và nguồn hình thành tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm (nguồn ngân sách nhà nước cấp, ngân sách nhà nước hỗ trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật), cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển, mua sắm xem xét, quyết định số lượng và mức giá mua xe phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh tại mục 1 Chương II Nghị định số 72/2023/NĐ-CP theo đúng đối tượng quy định tại số thứ tự I, II, III, IV, V Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sơ ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP.

Đối với những chức danh không nằm trong danh mục quy định tại số thứ tự I, II, III, IV, V Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW đã được trang bị xe ô tô chức danh theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP như: cấp phó phụ trách được hưởng lương hoặc hệ số phụ cấp như cấp trưởng (Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội phụ trách...), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo quy định tại số thứ tự VI, VII, VIII Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP.

Cụ thể một số chức danh như sau:

Phó Tổng cục trưởng và tương đương gồm: Phó Tổng cục trưởng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch các hội quần chủng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn), Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn), Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân, Phó Giám đốc Truyền hình Quốc hội, Phó Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Giám đốc học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vụ trưởng và tương đương gồm: Vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng, trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Ủy viên Hội đồng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tổng Thư ký Liên hiệp hội ở Trung ương. Thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Vụ trưởng, trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ khối trực thuộc Trung ương. Vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trưởng cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao. Phó giám đốc các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Vụ trưởng, cục trưởng, trưởng cơ quan, đơn vị và tương đương thuộc tổng cục và tương đương tổng cục. Giám đốc sở, trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh. Phó tổng thư ký liên hiệp hội ở Trung ương; trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn). Phó chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn).

Phó Vụ trưởng và tương đương gồm: Phó vụ trưởng, phó cục trưởng, phó viện trưởng, phó trưởng ban và tương đương thuộc các ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. Phó trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố. Thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng và tương đương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ. Phó giám đốc sở, phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh. Phó bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Phó vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phó trưởng các cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục và tương đương tổng cục. Phó trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng có đảng đoàn do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn). Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế.

Đối với các chức danh hiện hành không có trong danh mục nêu trên mà có hệ số phụ cấp tương đương với hệ số phụ cấp chức vụ của các chức danh quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (như Đại biểu Quốc hội chuyên trách...) thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP./.

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập777
  • Hôm nay115,376
  • Tháng hiện tại12,105,569
  • Tổng lượt truy cập360,772,680
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây