Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 28/CTr-UBND của UBND tỉnh trong việc nâng cao các chỉ số của tỉnh

Thứ ba - 23/04/2019 08:46
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 28/CTr-UBND của UBND tỉnh trong việc nâng cao các chỉ số của tỉnh
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Chương trình hành động số 28/CTr-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đồng thời, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (Papi) của tỉnh.
 Ngày 15/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 630/UBND -NC về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 28/CTr-UBND của UBND tỉnh trong việc nâng cao các chỉ số của tỉnh.
Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Thứ nhất, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
1. Triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. Trong đó, thực hiện nghiêm việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng theo Công văn số 4002/UBND-NC ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các mô hình chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân theo Công văn số 2169/UBND-NC ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Không ban hành các văn bản trái với quy định của Trung ương và UBND tỉnh; không đặt ra các quy định, điều kiện riêng gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao.
3. Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính đảm bảo phục vụ tốt người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ TTHC, cụ thể:
- Định kỳ, rà soát các thủ tục hành chính do Trung ương công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định.
- Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, mở rộng các tiêu chí khảo sát, số lượng phiếu khảo sát để ngày càng đảm bảo tính xác thực về mức độ hài lòng của tổ chức. Đồng thời, căn cứ vào kết quả khảo sát, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những phiếu có nội dung mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá ở mức trung bình trở xuống nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.
- Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ.
- Về giải quyết thủ tục hành chính: Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng hẹn. Không để tổ chức, cá nhân đi lại quá một (01) lần để bổ sung hồ sơ; 100% trường hợp hồ sơ trễ hẹn đều có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.
-  Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời và công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đầy đủ, đúng quy định.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị:
- Với mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm và không vi phạm Đề án văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Trong năm không có cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, bị kỷ luật ở mức khiển trách trở lên (đối với cấp huyện và cấp tỉnh) và không có cán bộ, công chức bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên (đối với cấp xã).
5. Hiện đại hóa hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với mục tiêu 60% số TTHC cung ứng trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trở lên có phát sinh hồ sơ trong năm. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu phải sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và trong chỉ đạo điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương dưới dạng điện tử phải đạt từ 90% trở lên. Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, hồ sơ giải quyết được theo dõi cập nhật, đầy đủ, kịp thời trên hệ thống phần mềm.
- Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động các cơ quan, đơn vị. 
6. Thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sắp xếp tổ chức nhân sự tinh gọn, phù hợp, đúng quy định.
7. UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu tỷ lệ đạt chuẩn cán bộ, công chức cấp xã đạt 100%.
8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước bằng nhiều hình thức, phương tiện thông tin đại chúng tại cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, Sở Nội vụ có trách nhiệm
1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính hàng năm. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ theo quy định. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh.
2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; tham mưu UBND tỉnh có xử lý, chỉ đạo khắc phục những vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính qua các kênh thông tin truyền thống và các kênh khác với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung tuyên truyền đảm bảo kịp thời.
4. Tham mưu UBND tỉnh về công tác cải cách tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện; thực hiện không vượt về sử dụng biên chế hành chính, số người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của Trung ương.
5. Tham mưu UBND tỉnh có giải pháp thực hiện đảm bảo 100% cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.
6. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng, xét thăng hạng công chức, viên chức tại cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp đúng quy định; hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của tỉnh.
7. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu nâng   tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã đạt 100%.
8. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; thực hiện đánh giá phân loại công chức, viên chức đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
9. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2018 của tỉnh sau khi có kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2019.
Thứ ba, Sở Tư pháp có trách nhiệm
1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL để triển khai kịp thời, có chất lượng các quy định của Trung ương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tham mưu, tổ chức thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.
2. Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.
3. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh. Đảm bảo 100% những vấn đề phát hiện qua theo dõi thi hành pháp luật đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.
4. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kết quả kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL đúng nội dung và thời gian theo quy định; 100% số vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được xử lý hoặc kiến nghị  xử lý.
Thứ tư, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm
1. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện 100% kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, 100% vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; giúp UBND tỉnh kiểm soát việc tham mưu ban hành TTHC thuộc thẩm quyền, đảm bảo ban hành TTHC không trái thẩm quyền.
2. Tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính đúng theo quy định của Chính phủ; cập nhật TTHC và các văn bản quy định về TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia kịp thời, không chậm trễ.
3. Tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc công khai TTHC đúng, đầy đủ theo quy định, bảo đảm 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử; 100% TTHC được công khai đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
4. Tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo 100% số TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giải quyết theo cơ chế một cửa theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ. Số TTHC thực hiện liên thông giữa các ngành, các cấp đạt từ 30 TTHC trở lên.
5. Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được xử lý hoặc kiến nghị xử lý và có báo cáo kết quả thực hiện.
6. Theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, kịp thời tham mưu UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, có chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao.
Thứ năm, Sở Tài chính có trách nhiệm
1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, phấn đấu đạt từ 90% trở lên so với kế hoạch được giao.
2. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện 100% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách kiến nghị được Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước hoặc cơ quan Trung ương có thẩm quyền chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra (nếu có).
3. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Đảm bảo trong năm có thêm từ 02 đơn vị sự nghiệp công lập trở lên được giao tự chủ ở mức tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập trở lên được giao tự chủ ở mức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (không tính các trường hợp giao lại).
4. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị.
6. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định.
7. Phối hợp Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh theo Kế hoạch được HĐND tỉnh giao.
Thứ sáu, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm
1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh; bảo đảm thời gian, chất lượng các báo cáo định kỳ về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.
2. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai và duy trì, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử theo quy định.
3. Theo dõi, kiểm tra việc trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử, đôn đốc nhắc nhở thực hiện đảm bảo từ 90% số văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử.
4. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản, một cửa điện tử ba cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã.
5. Rà soát tham mưu UBND tỉnh thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Hướng đến mục tiêu từ 40% số hồ sơ TTHC theo quy định được xử lý trực tuyến ở mức độ 3 và từ 30% số hồ sơ TTHC theo quy định được xử lý ở trực tuyến mức độ 4.
6. Tham mưu UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua đường bưu chính công ích đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Thứ bảy, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm
1. Tham mưu UBND tỉnh về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo quy định với các mục tiêu sau:
- 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 theo quy định và thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001.
- Thí điểm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 đến các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đến hết năm 2020, có từ 50% số đơn vị hành chính cấp xã trở lên công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 theo quy định.
2. Tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO trên địa bàn tỉnh.
Thứ tám, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm
Tham mưu UBND tỉnh phấn đấu thực hiện thu hút đầu tư của tỉnh năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới trong năm phấn đấu tăng so với năm trước liền kề.
Thứ chín, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường thực hiện có hiệu quả TTHC liên quan ngành mình đạt mục tiêu, tiến độ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Thứ mười, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.
Chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội về công tác cải cách hành chính của tỉnh./.
 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Phưởng - CV. Phòng XDCQ, CTTN & CCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày ban hành: 18/08/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Ngày ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/08/2022

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 15/08/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Ngày ban hành: 05/08/2022

V/v tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tiêm vắc xin phòng Covid-19

V/v tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 05/08/2022

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 03/08/2022

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Ngày ban hành: 03/08/2022

Công văn về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Công văn về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Ngày ban hành: 01/08/2022

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Ngày ban hành: 29/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/07/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 28/07/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 26/07/2022

Kế Hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Kế Hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 26/07/2022

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành: 25/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Ngày ban hành: 24/07/2022

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Ngày ban hành: 22/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2022

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Ngày ban hành: 19/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 19/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Ngày ban hành: 15/07/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày ban hành: 13/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Ngày ban hành: 08/07/2022

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập380
  • Hôm nay5,061
  • Tháng hiện tại4,161,013
  • Tổng lượt truy cập124,804,421
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây