Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Thứ hai - 13/06/2022 15:48
Thực hiện Luật thanh tra năm 2010; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 2025; Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Nội vụ.
Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị;
- Phát hiện kịp thời những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách của pháp luật về quản lý nhà nước đối với công tác văn thư, lưu trữ, từ đó kiến nghị những biện pháp khắc phục;
- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời. Hoạt động kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm.
- Tiến hành kiểm tra theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện đúng tiến độ, báo cáo đúng nội dung và thời gian quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH KIỂM TRA
1. Đối tượng và thời gian kiểm tra
- Kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Kho bạc nhà nước Bình Phước, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh; UBND huyện Chơn Thành và 04 phòng chuyên môn, 02 xã thuộc UBND huyện Chơn Thành, UBND huyện Bù Đốp và 04 phòng chuyên môn, 02 xã thuộc UBND huyện Bù Đốp.
- Thời gian kiểm tra: Dự kiến Qúy II, III/2022.
2. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; việc bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ; việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên…
3. Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo Phòng Thanh tra Sở Nội vụ; lãnh đạo và công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
4. Phương pháp kiểm tra
- Đối tượng kiểm tra báo cáo bằng văn bản cho Đoàn kiểm tra các nội dung theo đề cương chi tiết của Đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, kiểm tra đến đâu, lập biên bản đến đó.
- Kết thúc đợt kiểm tra sẽ có báo cáo kết quả kiểm tra.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra: Từ nguồn kinh phí đã giao năm 2022  (kinh phí không tự chủ cấp cho hoạt động nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ chủ trì tham mưu Sở Nội vụ:
+ Phối hợp với Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức thực hiện kế hoạch này.
+ Phối hợp Văn phòng Sở lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định.
+ Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra của các cơ quan, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nội vụ trong việc sắp xếp, bố trí thời gian cùng làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, đề nghị Chi cục Văn thư - Lưu trữ triển khai thực hiện./.

Tác giả bài viết: Thái Văn Kiện - Chi cục VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập369
  • Hôm nay112,947
  • Tháng hiện tại1,019,973
  • Tổng lượt truy cập116,267,317
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây