NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Thứ năm - 23/07/2020 08:05
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 (gọi tắt là Luật). Luật có nhiều điểm mới so với Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật viên chức năm 2010. Để tiện theo dõi, bài viết sẽ không nêu toàn văn nội dung của Luật mà chỉ tóm tắt một số điểm mới cơ bản của Luật được liệt kê dưới dạng bảng so sánh, như sau:
I. Luật cán bộ, công chức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức Quy định được sửa đổi, bổ sung
1. Quy định những người là công chức
Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh… Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm Khoản 2 Điều 4
2. Chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ
- Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng với người có tài năng
- Chính phủ quy định cụ thể chính sách đối với người có tài năng
- Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng với người có tài năng

- Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ
- Bổ sung thêm quy định cá nhân, tổ chức có thẩm quyền quyết định
Điều 6
3. Xếp loại chất lượng cán bộ
- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
- Kết quả phân loại đánh giá cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ và thông báo đến cán bộ được đánh giá
 
- Hoàn thành nhiệm vụ

- Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ và thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác
Điểm c khoản 1; Khoản 2 Điều 29
4. Phương thức tuyển dụng công chức
Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển Bổ sung thêm hình thức thông qua xét tuyển Khoản 1 Điều 37
5. Tuyển dụng công chức
Quy định cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức Bổ sung quy định thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện
Điều 39
6. Nâng ngạch công chức
Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển Sửa đổi, bổ sung: thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch
 
Khoản 1 Điều 44
7. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét ngạch công chức
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi Quy định rõ và bổ sung về tiêu chuẩn, điều kiện được dự thi nâng ngạch; bổ sung quy định các trường hợp được xét nâng ngạch công chức Khoản 2 Điều 45
8. Tổ chức thi nâng ngạch, xét ngạch công chức


Chính phủ quy định cụ thể về việc thi nâng ngạch công chức
Chính phủ quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội Khoản 3 Điều 46
9. Nội dung đánh giá công chức
- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ


- Thái độ phục vụ nhân dân
- Việc đánh giá công chức được thực hiện hàng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái
-  Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.
- Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp
- Bổ sung: trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm lại

Điểm d, điểm e Khoản 1; Khoản 3 Điều 56
10. Xếp loại chất lượng công chức
- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
- Kết quả phân loại đánh giá công chức được lưu vào hồ sơ công chức và thông báo đến công chức được đánh giá
 
- Hoàn thành nhiệm vụ

- Kết quả xếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức và thông báo đến công chức được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác


Điểm c Khoản 1; Khoản 2
Điều 58
11. Các hình thức kỷ luật đối với công chức

Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Khoản 2
Điều 79
12. Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật
- Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm


- Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng
- Thời hiệu xử lý kỷ luật là 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng; 05 năm đối với các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định trên.
- Thời hạn xử lý kỷ luật tương ứng không quá 90 ngày và không quá 150 ngày


Khoản 1, Khoản 2 Điều 80
13. Áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác

Quy định đối với những trường hợp không áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức
Sửa đổi, bổ sung các khoản 2,3,4 của Điều này; đồng thời bổ sung thêm khoản 5 quy định việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Điều 84
II. Luật viên chức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức  
1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn
Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng; được áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (trừ một số trường hợp)
Khoản 1 Điều 25
2. Nội dung đánh giá viên chức
 - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
 
- Bổ sung tiêu chí mới: chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức đơn vị;
- Bổ sung: …theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.
- Nêu cụ thể đánh giá theo kế hoạch làm việc; kết quả của cá nhân gắn với tập thể phụ trách; mức xếp loại của cá nhân không cao hơn mức xếp loại tập thểKhoản 1, Khoản 2 Điều 41
3. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật
- Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.


- Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng.
- Thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định: 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc quy định trên.
- Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày; trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày.

Điều 53
4. Áp dụng quy định của Luật viên chức đối với các đối tượng khác

Quy định đối với những cơ quan tổ chức, đơn vị không áp dụng quy định của Luật viên chức
Sửa đổi, bổ sung những quy định tại Điều này; đồng thời bổ sung thêm một khoản quy định về việc xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Điều 60
Bên cạnh những thay đổi cơ bản đã được thể hiện trong bảng nêu trên, các quy định mới của Luật này đã sửa đổi, bổ sung Điều 85, thay thế, bỏ một số cụm từ tại các điều, khoản, điểm và bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 32 của Luật cán bộ, công chức; thay thế, bỏ một số cụm từ tại các điều, khoản, điểm của Luật viên chức/.                                                                       
 

Tác giả bài viết: Trần Tuấn - Ban Tôn giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày ban hành: 18/08/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Ngày ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/08/2022

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 15/08/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Ngày ban hành: 05/08/2022

V/v tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tiêm vắc xin phòng Covid-19

V/v tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 05/08/2022

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 03/08/2022

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Ngày ban hành: 03/08/2022

Công văn về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Công văn về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Ngày ban hành: 01/08/2022

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Ngày ban hành: 29/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/07/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 28/07/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 26/07/2022

Kế Hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Kế Hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 26/07/2022

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành: 25/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Ngày ban hành: 24/07/2022

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Ngày ban hành: 22/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2022

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Ngày ban hành: 19/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 19/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Ngày ban hành: 15/07/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày ban hành: 13/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Ngày ban hành: 08/07/2022

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập669
  • Hôm nay1,745
  • Tháng hiện tại4,157,697
  • Tổng lượt truy cập124,801,105
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây