Kết quả thực hiện Kế hoạch 279/KH-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường số hóa tài liệu, xây dựng cổng thông tin điện tử, tích hợp phần mềm quản lý hồ sơ và hệ thống quản lý văn bản đi, đến giai đoạn 2017-2020.

Thứ năm - 11/03/2021 09:43
Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch tăng cường số hóa tài liệu, xây dựng cổng thông tin điện tử, tích hợp phần mềm quản lý hồ sơ và hệ thống quản lý văn bản đi, đến giai đoạn 2017-2020.
Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo mục đích, yêu cầu, tiến độ của kế hoạch đề ra. Sở Nội vụ tổng hợp kết quả đạt được sau:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện:
Sở Nội vụ đã tổ chức phổ biến, triển khai kịp thời đến toàn thể CCVC trong ngành Nội vụ Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 01/12/2016 về việc tăng cường số hóa tài liệu, xây dựng cổng thông tin điện tử, tích hợp phần mềm quản lý hồ sơ và hệ thống quản lý văn bản đi, đến giai đoạn 2017 – 2020; Thông tư số 01/2019/TT-BNV  ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” và tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến văn thư lưu trữ điện tử. Giúp  CCVC hiểu được hiệu quả mang lại khi ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước về văn thư lư trữ, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiệu quả, thuận tiện hơn, nâng cao chất lượng bảo quản hồ sơ tài liệu, rút ngắn thời gian, chi phí, mở rộng hình thức khai thác trong quá trình tổ chức sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CCVC trong việc ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ.
2. Kết quả cụ thể:
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của UBND tỉnh cũng như sự phối hợp của các cấp, các ngành, công tác lưu trữ tỉnh Bình Phước ngày càng đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó là sự phát triển công nghệ nhanh chóng và phong phú trong thời đại công nghiệp 4.0, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử là rất cần thiết. Việc ứng dụng CNTT, số hóa và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử theo hướng hiện đại đã tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, quản lý, khai thác và sử dụng các dữ liệu, thông tin một cách có hiệu quả nhất, giúp minh bạch, công khai đáp ứng mục tiêu của Chính phủ điện tử. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và chiến lược quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, là một nội dung không thể thiếu trong Chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử.
Để thực hiện tốt kế hoạch được giao, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh xây dựng kế hoạch phân loại, chỉnh lý, thu thập xử lý tài liệu giấy còn tồn đọng, tích đống. Lựa chọn những tài liệu có giá trị vĩnh viễn giao nộp theo quy định, đồng thời tiến hành triển khai số hóa số tài liệu đã được phân loại, chỉnh lý. Trên cơ sở tài liệu có giá trị vĩnh viễn đang bảo quản tại Lưu trữ lịch tỉnh, Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ lựa chọn những tài liệu có giá trị, tần suất khai thác cao để ưu tiên số hóa trước, số lượng tài liệu cần số hóa hàng năm phù hợp với dự toán được ngân sách phân bổ.
Qua 4 năm thực hiện (từ năm 2017-2020). Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tham mưu Sở Nội vụ tổ chức số hóa được gần 50% khối tài liệu có giá trị đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh. Số liệu cụ thể như sau:
STT Nội dung thực hiện Số trang A4
1 Số hóa năm 2017 1.807.000 trang
2 Số hóa năm 2018 1.335.329 trang
3 Số hóa năm 2019 1.404.542 trang
4 Số hóa năm 2020 1.407.006 trang
Tổng cộng 5.953.877 trang
3. Đánh giá chung:
3.1. Tài liệu được số hóa mang lại những hiệu quả sau:
- Tài liệu gốc được bảo vệ, bảo quản an toàn, hạn chế nguy cơ huỷ hoại, kéo dài tuổi thọ tài liệu lưu trữ đối với tài liệu có nguy cơ hư hỏng và có giá trị cao, có tần suất khai thác, sử dụng nhiều.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà nước.
- Chia sẻ thông tin thuận lợi; cung cấp thông tin, dữ liệu dưới dạng số hóa hồ sơ, tài liệu; giúp tìm kiếm hồ sơ, tài liệu một ách nhanh chóng, chính xác phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu.
- Xây dựng hệ thống lưu trữ tiên tiến, hiện đại phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm kiếm khoa học thông tin góp phần vào sự phát triển chung trong công cuộc xây dựng và phát triển của xã hội.
- Rút ngắn thời gian tìm kiếm tài liệu, tiết kiệm được nhiều thời gian, nhân công trong quá trình thực hiện công việc khai thác, sử dụng tài liệu.
3.2. Thuận lợi
- Được sự quan tâm, ủng hộ cao của UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, quyết tâm cao của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh.
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tích cực tham mưu tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
3.3. Hạn chế, khó khăn
Với những kết quả cụ thể đạt được và hiệu quả của công tác số hóa tài liệu lưu trữ mang lại đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ giấy tờ, cũng như nâng cao chất lượng công việc cho các cơ quan, tổ chức, giúp cho công tác tổ chức sử dụng, khai thác tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau:
- Nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng công tác văn thư, lưu trữ; chưa xác định được tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ do đó tài liệu không được bảo quản, lưu trữ đúng quy định; nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ phần lớn là kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản nhất là trong giai đoạn chuyển giao giữa lưu trữ truyền thống và lưu trữ điện tử như hiện nay dẫn đến khả năng nhiều tài liệu bị thất lạc, bảo quản không khoa học.
- Tài liệu chưa được số hóa hiện đang lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử gần 1.000 mét giá. Bên cạnh đó, nguồn tài liệu hiện chưa được phân loại, chỉnh lý để nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử còn tương đối nhiều (số liệu khảo sát đến hiện nay là hơn 8.000 mét giá tài liệu). Trong khi đó, ngân sách ở các cấp đều chưa ưu tiên lĩnh vực này nên còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện.
- Công tác bảo quản tài liệu số cũng gặp khó khăn về việc trang bị thiết bị lưu trữ dữ liệu số hóa, thiết bị sao lưu dữ liệu dự phòng.
- Trong một cơ sở dữ liệu tài liệu số hóa, có nhiều tài liệu được sử dụng rộng rãi, trong quá trình sử dụng nhưng do diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế, tài liệu đó có thể trở thành tài liệu mật. Vì vậy, trong cơ sở dữ liệu có thể không bị mất dữ liệu, hoặc không bị sao chép bất hợp pháp nhưng có thể bị lộ thông tin tài liệu mật.
- Sự phát triển không ngừng của công nghệ, khoa học, kỹ thuật dẫn đến sự lỗi thời của các định dạng kỹ thuật số, phần cứng và phần mềm.
          - Việc xây dựng cổng thông tin điện tử, tích hợp phần mềm quản lý hồ sơ và hệ thống quản lý văn bản đi, đến giai đoạn 2017-2020 chưa thực hiện được vì năm 2019, Bộ Nội vụ và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản về quản lý tài liệu điện tử và công tác văn thư điện tử như: Thông tư số 01/2019/TT-BNV, Thông tư số 02/2019/TT-BNV; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 những nội dung trong kế hoạch 279/KH-UBND là một phần của nội dung những văn bản mới ban hành, vì vậy Sở Nội vụ đã và đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh thực hiện cho phù hợp với chính quyền điện tử hiện nay và theo lộ trình cụ thể.
4. Đề xuất, kiến nghị
Với những kết quả đạt được do số hóa tài liệu lưu trữ mang lại. Để việc quản lý tài liệu lưu trữ trong giai đoạn tiếp theo phát huy được hết giá trị. Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức và người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ để thích ứng với nhu cầu hiện nay trong môi trường “Chính phủ điện tử” do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh tiến hành phân loại, chỉnh lý khoa học các tài liệu giấy còn tồn đọng, tích đống, lựa chọn những tài liệu có giá trị vĩnh viễn giao nộp theo quy định và đồng thời kết hợp tổ chức số hóa số tài liệu được phân loại, chỉnh lý.
- Bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện công tác chỉnh lý dứt điểm khối tài liệu giấy và tăng cường số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh, đẩy mạnh công tác quản lý tài liệu lưu trữ điện tử theo Đề án của Chính phủ đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025./.

Tác giả bài viết: Võ Quốc Thanh – Chi cục VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,410
  • Hôm nay435,305
  • Tháng hiện tại435,305
  • Tổng lượt truy cập218,559,212
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây