Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)”

Thứ tư - 17/11/2021 14:29
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường của đội ngũ giáo viên trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); Ngày 15/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022”.

Theo đó, đối tượng tham gia, nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua và tiêu chuẩn khen thưởng như sau:
Đối tượng tham gia: Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh và Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Nội dung thi đua:
Về tập thể: Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh, học viên và sinh viên; Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo; Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật lao động năm 2019, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học; xây dựng phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; chăm lo công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động tại cơ quan, đơn vị; Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên và sinh viên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học và đơn vị giáo dục để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ở mỗi trường học, đơn vị giáo dục tổ chức tốt Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2022), gặp mặt đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ và các Nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Ưu tú từ khi tái lập tỉnh Bình Phước cho đến nay; Kịp thời phát hiện những nhân tố mới để tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên và sinh viên, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và có tác dụng cao. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.
Về cá nhân: Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong Ngành phải là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học tập, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Học sinh, học viên, sinh viên có ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện và khởi nghiệp; có ý thức về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có hành vi, nghĩa cử cao đẹp khi gặp các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trong cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng.

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể và cá nhân như sau: Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm phát động phong trào; không có cá nhân thuộc đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc có dấu hiệu vi phạm đang trong quá trình bị điều tra, thanh tra; Có nhiều giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập; cán bộ, giáo viên trong tập thể xứng đáng là những tấm gương “năng động, tự học, sáng tạo” trong nhà trường; chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị giữ gìn bảo quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,...); duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua “Toàn dân chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và đối với cá nhân: Cán bộ quản lý: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành; tập thể do cá nhân lãnh đạo, quản lý phải có phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có nhiều thành tích nổi bật về chất lượng giáo dục và các phong trào thi đua; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, dạy và học, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động giáo dục, được tập thể ghi nhận và được bình bầu trong phong trào thi đua; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào; Giảng viên, giáo viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là những cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong việc thực thiện chức trách nhiệm vụ, xuất sắc, nổi bật trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng…) có nhiều giải pháp đổi mới trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được tập thể ghi nhận và bình bầu trong phong trào thi đua. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách giỏi tiêu biểu trong các hội thi do các cấp, các ngành tổ chức (trong năm có nhiều hội thi thì lấy kết quả của hội thi do cấp cao nhất tổ chức) hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh trở lên khi tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp, các ngành tổ chức; có sáng kiến được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào; Nhân viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận và bình bầu trong phong trào thi đua. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào và đối với Học sinh, sinh viên, học viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, khởi nghiệp; đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế; có sáng kiến trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vượt khó, vươn lên học giỏi; có hành động mưu trí, dũng cảm, hành vi, nghĩa cử cao đẹp; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận và có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên./.
 

Tác giả bài viết: Lê Văn Tâm - Ban TĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập358
  • Hôm nay110,701
  • Tháng hiện tại1,017,727
  • Tổng lượt truy cập116,265,071
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây