Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025

Thứ ba - 14/12/2021 14:14
Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng,  chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025
Để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” và nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025.
Nội dung phong trào thi đua: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo, kế hoạch, quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai; Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của đơn vị được giao làm Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp; phấn đấu đạt tiêu chí: “Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu”; Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở”; Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; Làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh: Có kế hoạch triển khai thực hiện phòng trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 – 2025; Thể chế chính sách: Hàng năm có văn bản phân công nhiệm vụ lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống thiên tai của đơn vị, ngành, lĩnh vực; cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; Thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai: Tham mưu, xây dựng và thực hiện các văn bản về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật công trình phòng, chống thiên tai; Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai; Thực hiện phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đóng Quỹ phòng, chống thiên tai đầy đủ theo quy định; Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào này với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 – 2025; Thể chế chính sách: Hàng năm có văn bản kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên (nếu có sự thay đổi nhân sự); xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên nhiên theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Thực thi pháp luật: Ban hành các văn bản, hướng dẫn ứng phó thiên tai; tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời; tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai; chỉ đạo cấp xã thành lập tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo hướng dẫn; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, đạt hiệu quả; thực hiện thu, nộp và chi Quỹ phòng, chống thiên tai đúng quy định của pháp luật,…; Ưu tiên các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn xảy ra thiên tai lớn nhưng đã chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.
Đối với cơ quan thông tin, truyền thông: Bảo đảm thông tin dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai của cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp chính quyền đến với người dân kịp thời góp phầm giảm nhẹ rủi ro, hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; Thực hiện nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai kịp thời; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống thiên tai; Chỉ đạo, xây dựng phóng sự, tin bài phục vụ kịp thời công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Đối với cơ quan nghiên cứu khoa học, chuyn giao công nghệ, đào tạo, tập huấn: Có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng lĩnh vực phòng chống thiên tai được áp dụng thực tế;  Có công trình chuyển giao công nghệ lĩnh vực phòng, chống thiên tai; tích cực chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ lĩnh vực phòng, chống thiên tai; Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai phù hợp đặc thù vùng, miền.
Đối với các chương trình, dự án phòng chống thiên tai: Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của dự án; Có kết quả gắn với mục tiêu xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.
Đối với các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước: Có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị trong công tác phòng ngừa và giảm thiếu rủi ro thiên tai; Có sản phẩm tiêu biểu, hoạt động ý nghĩa trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Đối với cá nhân là công chức, viên chức, người lao động: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; Có ít nhất một thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống thiên tai; tham gia tích cực trong thực hiện phong trào thi đua; có sáng kiến, thành tích xuất sắc đóng góp đối với công tác phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Hội đồng thi đua cơ sở xét và đề xuất; Tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua yêu nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan, đơn vị phát động; Thực hiện đóng Quỹ phòng, chống thiên tai đầy đủ theo quy định.
Đối với cá nhân là phóng viên, nhà báo, người tham gia công tác thông tin truyền thông: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; Tham gia tổ chức sản xuất, thực hiện trực tiếp các phóng sự, tin bài chính xác, kịp thời; chủ động kết nối và khai thác những thông tin chính thống từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt các phong trào thi đua được Hội đồng thi đua cơ sở xét và đề xuất.
Đối với cá nhân là doanh nhân: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; Có sáng kiến, đóng góp về ý tưởng, vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
Đối với người dân: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú; Chủ động phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, của nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Lê Văn Tâm - Ban TĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01NQ-CP của Chính phủ

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01NQ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 2023

KH triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Gửi đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống giám định BHYT

Gửi đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống giám định BHYT

Ngày ban hành: 06/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 04/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 04/3/2023)

Ngày ban hành: 04/03/2023

Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Ngày ban hành: 02/03/2023

Quyết đinh V/v chỉ định Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng

Quyết đinh V/v chỉ định Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng

Ngày ban hành: 01/03/2023

Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

Ngày ban hành: 27/02/2023

Quyết định V/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Công ty đấu giá hợp danh Sông Bé

Quyết định V/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Công ty đấu giá hợp danh Sông Bé

Ngày ban hành: 27/02/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/02/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/02/2023)

Ngày ban hành: 25/02/2023

Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023

Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023

Ngày ban hành: 24/02/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,380
  • Hôm nay219,482
  • Tháng hiện tại219,482
  • Tổng lượt truy cập191,463,326
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây