Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025

Thứ ba - 14/12/2021 14:14
Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng,  chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025
Để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” và nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025.
Nội dung phong trào thi đua: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo, kế hoạch, quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai; Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của đơn vị được giao làm Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp; phấn đấu đạt tiêu chí: “Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu”; Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở”; Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; Làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh: Có kế hoạch triển khai thực hiện phòng trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 – 2025; Thể chế chính sách: Hàng năm có văn bản phân công nhiệm vụ lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống thiên tai của đơn vị, ngành, lĩnh vực; cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; Thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai: Tham mưu, xây dựng và thực hiện các văn bản về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật công trình phòng, chống thiên tai; Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai; Thực hiện phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đóng Quỹ phòng, chống thiên tai đầy đủ theo quy định; Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào này với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 – 2025; Thể chế chính sách: Hàng năm có văn bản kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên (nếu có sự thay đổi nhân sự); xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên nhiên theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Thực thi pháp luật: Ban hành các văn bản, hướng dẫn ứng phó thiên tai; tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời; tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai; chỉ đạo cấp xã thành lập tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo hướng dẫn; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, đạt hiệu quả; thực hiện thu, nộp và chi Quỹ phòng, chống thiên tai đúng quy định của pháp luật,…; Ưu tiên các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn xảy ra thiên tai lớn nhưng đã chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.
Đối với cơ quan thông tin, truyền thông: Bảo đảm thông tin dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai của cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp chính quyền đến với người dân kịp thời góp phầm giảm nhẹ rủi ro, hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; Thực hiện nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai kịp thời; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống thiên tai; Chỉ đạo, xây dựng phóng sự, tin bài phục vụ kịp thời công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Đối với cơ quan nghiên cứu khoa học, chuyn giao công nghệ, đào tạo, tập huấn: Có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng lĩnh vực phòng chống thiên tai được áp dụng thực tế;  Có công trình chuyển giao công nghệ lĩnh vực phòng, chống thiên tai; tích cực chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ lĩnh vực phòng, chống thiên tai; Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai phù hợp đặc thù vùng, miền.
Đối với các chương trình, dự án phòng chống thiên tai: Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của dự án; Có kết quả gắn với mục tiêu xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.
Đối với các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước: Có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị trong công tác phòng ngừa và giảm thiếu rủi ro thiên tai; Có sản phẩm tiêu biểu, hoạt động ý nghĩa trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Đối với cá nhân là công chức, viên chức, người lao động: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; Có ít nhất một thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống thiên tai; tham gia tích cực trong thực hiện phong trào thi đua; có sáng kiến, thành tích xuất sắc đóng góp đối với công tác phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Hội đồng thi đua cơ sở xét và đề xuất; Tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua yêu nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan, đơn vị phát động; Thực hiện đóng Quỹ phòng, chống thiên tai đầy đủ theo quy định.
Đối với cá nhân là phóng viên, nhà báo, người tham gia công tác thông tin truyền thông: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; Tham gia tổ chức sản xuất, thực hiện trực tiếp các phóng sự, tin bài chính xác, kịp thời; chủ động kết nối và khai thác những thông tin chính thống từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt các phong trào thi đua được Hội đồng thi đua cơ sở xét và đề xuất.
Đối với cá nhân là doanh nhân: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; Có sáng kiến, đóng góp về ý tưởng, vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
Đối với người dân: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú; Chủ động phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, của nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Lê Văn Tâm - Ban TĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập374
  • Hôm nay108,821
  • Tháng hiện tại1,015,847
  • Tổng lượt truy cập116,263,191
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây