Lịch làm việc tuần thứ 26/2021

Lịch làm việc tuần thứ 26/2021

Số kí hiệu 26
Ngày ban hành 27/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                    LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 26 năm 2021 (từ ngày 28/6 đến ngày 02/7/2021)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 28/6
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đoàn kiểm tra 59 (TĐKT) kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (từ 14/6-09/7/2021).
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
3) 07 giờ 30: Các đ/c thuộc Ban Tôn giáo, Ban TĐKT và Chi cục VTLT đi tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 tại BVĐK tỉnh (Theo danh sách đã đăng ký).
CHIỀU 1) 14 giờ 00 – 15 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Bí thư Đảng ủy chủ trì họp Đảng ủy Sở.
Thành phần : Các đồng chí Ban Thường vụ và các đồng chí Đảng ủy viên.
Địa điểm : Hội trường Sở.
2) 15 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp giao ban định kỳ tháng 6/2021.
Thành phần : Lãnh đạo Sở và các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm : Hội trường Sở.
3) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.
Địa điểm : Phòng họp B, Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 29/6
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 15/2021.
Địa điểm : Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2) 10 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM dự trao quyết định nghỉ hưu cho các ông: Lê Viết Diện - Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng; Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, HĐND tỉnh (giao Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Ban Tôn giáo dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Dân vận; quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2021.
Địa điểm : Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở Dự Hội nghị trực tuyến giữa Bộ VH, TT&DL với 63 tỉnh, thành góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển Du lịch giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
5) 08 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp đề xuất quy hoạch Trung tâm Chăm sóc sức khỏe.

Địa điểm : Sở Xây dựng
6) 08 giờ 00:  Đồng chí Giang Anh Trung và đ/c Phạm Nguyệt Hoa – PCCT.CC VTLT (TV Đoàn 108) Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra công tác VTLT theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra 108 (hết tuần).
Địa điểm : Huyện Bù Đăng.
8) 07 giờ 30: Các đ/c Văn phòng Sở, các Phòng chuyên môn thuộc Sở đi tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 tại BVĐK tỉnh (Theo danh sách đã đăng ký).
9) 
08 giờ 00:  Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC; Phòng CCVC&TCBM trực chuyên môn (cả ngày).
CHIỀU 1) 15 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập về biên chế sự nghiệp (hoãn).
Địa điểm : Phòng làm việc Giám đốc.
2) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
3) 15 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở 
Dự họp trực tuyến công tác phòng, chống Covid-19.

Địa điểm : Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban Quản lý Khu kinh tế.
Địa điểm : Phòng khách VIP – UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  30/6
SÁNG 1) 07 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Kỳ họp thứ 1,  HĐND tỉnh khóa X (từ ngày 30/6-02/7/2021).
Địa điểm : Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở, đ/c Lê Ngọc Mừng – PTP.XDCQ,CTTN&CCHC, đ/c Trần Văn Thảo – PTP.CCVC&TCBM, đ/c Trần Thị Ái Diễm Chuyên viên P.CCVC&TCBM đi điều tra, khảo sát thực trạng nhu cầu và khả năng thực hiện việc đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã tại chỗ và tang cường tri thức trẻ khu vực biên giới (cả ngày) (hoãn).
Địa điểm : Huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp.
3) 08 giờ 30: Họp định kỳ Chi bộ 3.
Thành phần : Toàn thể đảng viên Chi bộ 3.
Địa điểm : Hội trường Sở.
3) 09 giờ 00: Họp định kỳ Chi bộ 6.
Thành phần : Toàn thể đảng viên Chi bộ 6.
Địa điểm : Hội trường Sở.
4) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Trương Thanh Thu – PTP Ki tô giáo – Phật giáo (Ban TG) tham gia khảo sát vị trí giao đất cho Giáo họ Bom Bo để xây dựng cơ sở thờ tự.
Địa điểm : Tập trung tại Sở NN&PTNT.
CHIỀU  1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở (Trưởng Đoàn Thanh tra 256), đ/c Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở (Phó Trưởng đoàn Thanh tra 256), đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở (Tổ trưởng Tổ giám sát 257) và các đồng chí TV Đoàn Thanh tra 256  và Tổ Giám sát 257 công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra công tác cán bộ tại Sở Công thương.
Địa điểm : Sở Công thương.
2) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 01/7
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở 
Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 11 của Trung ương về Trường chính trị chuẩn.
Địa điểm :Trường chính trị

3) 10 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Chơn Thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm :  Phòng họp G - UBND tỉnh.
4) 08 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở,  đ/c Lê Ngọc Mừng – PTP.XDCQ,CTTN&CCHC, đ/c Trần Văn Thảo – PTP.CCVC&TCBM, đ/c Trần Thị Ái Diễm Chuyên viên P.CCVC&TCBM đi điều tra, khảo sát thực trạng nhu cầu và khả năng thực hiện việc đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã tại chỗ và tang cường tri thức trẻ khu vực biên giới (Hoãn).

Địa điểm : Huyện Bù Gia Mập.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - CVP, Chánh TTr Sở (Chủ nhiệm UBKT Công đoàn), đ/c Trương Thị Hoài - CV P.XDCQ, CTTN&CCHC (UV BCH Công đoàn) dự lớp tập huấn trực tuyến công tác Công đoàn năm 2021.

Địa điểm : Phòng họp UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự HN trực tuyến giao ban khu vực miền Nam, do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.
Địa điểm : Hội trường Ban TCTU.
 2. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
 3) 15 giờ 00:  Họp định kỳ Chi bộ 1
Thành phần : Toàn thể đảng viên Chi bộ 1.
THỨ SÁU - Ngày 02/7
SÁNG 1) 7 giờ 45: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2021 ngành Nội vụ.
Cùng dự: Trưởng, phó đơn vị trực thuộc; Trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ.
Địa điểm : Trụ sở Viettel Bình Phước.

2) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở (Trưởng Đoàn Thanh tra 120) công bố kết luận thanh tra công tác cán bộ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (báo hoãn).

Cùng dự:  Các đồng chí thành viên Đoàn Thanh tra 120 (Giao bộ phận Thanh tra chuẩn bị nội dung, chương trình)
Địa điểm :  Sở Lao động – Thương binh &Xã hội .
3) 09 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Lễ Bế giảng lớp  Trung cấp LLCT-H, hệ tập trung (báo vắng).
Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị .
4) 07 giờ 30:  Đồng chí Phạm Quang Hà – PTB Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Địa điểm : Tòa án nhân dân tỉnh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – CCT, Phòng nghiệp vụ CCVTLT  khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm : Huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 15 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở triển khai ngày Pháp luật.
Nội dung : Luật Phòng chống tham nhũng; một số điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL; văn bản của Sở Tư pháp về cung cấp thông tin đối với văn bản QPPL.
Thành phần : Toàn thể CB, CC, VC Sở.
3) 15 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Giám đốc Sở Y tế (Hoãn).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ 7 – Ngày 03/7
SÁNG

 

CHIỀU  
CHỦ NHẬT – Ngày 04/7
SÁNG  
CHIỀU  

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,903
  • Hôm nay182,394
  • Tháng hiện tại17,533,614
  • Tổng lượt truy cập283,469,302
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây