Lịch làm việc tuần thứ 41

Lịch làm việc tuần thứ 41

Số kí hiệu 41
Ngày ban hành 04/10/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                    Tuần 41 năm 2020 (từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020)
                                                                - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 05/10
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở;  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở;  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp Đảng ủy Sở.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
  Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp giao ban.
Cùng dự: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc.
  Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở dự họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Ngày doanh nhân Việt Nam.

Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 4) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Lễ khai mạc trực tuyến Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Bình Phước năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
5) 14h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm, Trưởng ban Ban TĐKT Giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (Giám đốc ủy quyền cho Trưởng ban Ban TĐKT).
Cùng dự: Đoàn Giám sát số 102.
Địa điểm: Sở Công Thương.
6) 15h30: Đồng chí Lê Thị Lịch, Chi cục trưởng Chi cục VTLT Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh.
Địa điểm: Công trình xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh.
THỨ BA – Ngày 06/10
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ Sở.
2) 08h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở đi khảo sát, đánh giá tình hình Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự:  Đoàn Khảo sát số 309.
 Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
3) 08h30: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm, Trưởng ban Ban TĐKT Giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (Giám đốc ủy quyền cho Trưởng ban Ban TĐKT).
Cùng dự: Đoàn Giám sát số 102.
 Địa điểm: Sở Khoa học – Công nghệ.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h30:  Đồng chí Đỗ Thanh Tâm, Trưởng ban Ban TĐKT Giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (Giám đốc ủy quyền cho Trưởng ban Ban TĐKT).
Cùng dự: Đoàn Giám sát số 102.
 Địa điểm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  07/10

SÁNG
 
1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ Sở.
2) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn”.
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Trường Chính trị.
3) 08h30:  Lãnh đạo Ban TĐKT Giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (Giám đốc ủy quyền cho Ban TĐKT).
Cùng dự: Đoàn Giám sát số 102.
 Địa điểm: Tỉnh đoàn.   
4) 8h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XII.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 10/2020 (Phòng CCVC&TCBM; Phòng XDCQ,CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung, gửi Giám đốc ngày 6/10).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

THỨ NĂM - Ngày 08/10
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở làm việc tại trụ Sở.
2) 08h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.
Cùng dự: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo – Chuyên viên phòng CCVC&TCBM, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.
Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3) 7h45:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 8h00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân VN.
Địa điểm: Trường Chính trị.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở dự họp Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, gửi Giám đốc ngày 7/10).
Cùng dự: Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 15h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự buổi công bố Kết quả thanh tra công tác nội vụ tại UBND thị xã phước Long và các đơn vị trực thuộc.
Cùng dự: Đoàn Thanh tra 179.
Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
THỨ SÁU - Ngày 09/10
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở dự nghe Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại 3 tháng cuối năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Khai giảng lớp tập huấn hệ thống theo dõi, đánh giá xác định chỉ số CCHC các cấp tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Phòng XDCQ,CTTN&CCHC.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ Sở.
   2) 15h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHỦ NHẬT - Ngày 11/10
SÁNG 1) 7h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự giám sát kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương (vòng 2).
Cùng dự: Thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát, Tổ giúp việc.
Địa điểmTrường Chính trị tỉnh.

2) 8h30:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự lễ An vị Tam bảo chùa Thanh Tịnh, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
CHIỀU  
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,875
  • Hôm nay92,737
  • Tháng hiện tại580,696
  • Tổng lượt truy cập285,978,797
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây